Εκθέσεις/Κατευθυντήριες Οδηγίες

Εκθέσεις/Οδηγίες/Κώδικες

Δήλωση Ευθύνης: Οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία. 

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Παγκόσμιος Οργανισμός ΥγείαςPDF

Παγκόσμια Έκθεση για την Πρόληψη Τραυματισμών των Παιδιών World Report on Child Injury Prevention World report on child injury prevention/ edited by Margie Peden … [et al]. ISBN 978 92 4 156357 4 (NLM classifi cation: WA 250)PDF

Έρευνα για την Δημόσια Υγεία – Επανέκδοση 2011 Public Health Research - Reedition 2011 European CommissionPDF

Οι Ανάγκες και οι Στάσεις των Πολιτών σχετικά με τις ΣΕΘ Citizens’ needs and attitudes towards CAM CAMbrella - Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για τις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές ΘεραπείεςPDF

Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Μη Συμβατική Ιατρική A European approach to non-conventional medicines Parliamentary Council of Europe Parliamentary AssemblyPDF

Τάσεις στη Χρήση Συμπληρωματικών Προσεγγίσεων Υγείας σε Ενήλικες: Ηνωμένες Πολιτείες, 2002-2012 Trends in the Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002 – 2012 Natl Health Stat Report. 2015 Feb 10;(79):1-16PDF

Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική για Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Τεκμηριωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες (περίληψη) Summary of evidence-based guideline: Complementary and alternative medicine in multiple sclerosis Neurology. 2014 Mar 25; 82(12): 1083–1092 Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of NeurologyPDF

Έκθεση Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τη Μη Συμβατική Ιατρική Έκθεση σχετικά με το Καθεστώς της Μη Συμβατικής Ιατρικής Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοA4-0075/97

Η στρατηγική του Π.Ο.Υ για την Παραδοσιακή Ιατρική 2014-2023 The WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 World Health Organization Traditional and Complementary Medicine Service Delivery and Safety DepartmentPDF

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Παγκόσμιος Οργανισμός ΥγείαςPDF

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Παγκόσμιος Οργανισμός ΥγείαςPDF

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Παγκόσμιος Οργανισμός ΥγείαςPDF

Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική για Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Τεκμηριωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες (περίληψη) Summary of evidence-based guideline: Complementary and alternative medicine in multiple sclerosis Neurology. 2014 Mar 25; 82(12): 1083–1092 Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of NeurologyPDF

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο Παγκόσμιος Οργανισμός ΥγείαςPDF

Παγκόσμια Έκθεση για την Πρόληψη Τραυματισμών των Παιδιών World Report on Child Injury Prevention World report on child injury prevention/ edited by Margie Peden … [et al]. ISBN 978 92 4 156357 4 (NLM classifi cation: WA 250)PDF

Έρευνα για την Δημόσια Υγεία – Επανέκδοση 2011 Public Health Research - Reedition 2011 European CommissionPDF

Οι Ανάγκες και οι Στάσεις των Πολιτών σχετικά με τις ΣΕΘ Citizens’ needs and attitudes towards CAM CAMbrella - Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για τις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές ΘεραπείεςPDF

Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Μη Συμβατική Ιατρική A European approach to non-conventional medicines Parliamentary Council of Europe Parliamentary AssemblyPDF

Τάσεις στη Χρήση Συμπληρωματικών Προσεγγίσεων Υγείας σε Ενήλικες: Ηνωμένες Πολιτείες, 2002-2012 Trends in the Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002 – 2012 Natl Health Stat Report. 2015 Feb 10;(79):1-16PDF

Έκθεση Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τη Μη Συμβατική Ιατρική Έκθεση σχετικά με το Καθεστώς της Μη Συμβατικής Ιατρικής Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοA4-0075/97

Η στρατηγική του Π.Ο.Υ για την Παραδοσιακή Ιατρική 2014-2023 The WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 World Health Organization Traditional and Complementary Medicine Service Delivery and Safety DepartmentPDF