Μία τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας απέναντι στο άγχος των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία

A Randomized-Controlled Trial Examining the Effects of Reflexology on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography

Τυχαιοποιημένα, Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Mehdi Molavi Vardanjani, Negin Masoudi Alavi, Narges Sadat Razavi, Mohammad Aghajani, Esmail Azizi-Fini, Seied Morteza Vaghefi

Publication Identity

Nurs Midwifery Stud. 2013 Sep;2(3):3-9. doi: 10.5812/nms.12167. Epub 2013 Sep 15

PDF

Abstract:

Μία τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας απέναντι στο άγχος των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία

Ιστορικό: Η μείωση του άγχους πριν από τη στεφανιογραφία έχει αρκετά πλεονεκτήματα από κλινικής απόψεως και είναι ένας από τους στόχους της νοσηλευτικής. Η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κλινικά περιστατικά. Η εφαρμογή της μπορεί να έχει επίδραση στη μείωση του άγχους πριν από τη στεφανιογραφία.

Στόχοι: Ο στόχος αυτής της τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής ήταν να διερευνήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στο άγχος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Αυτή η δοκιμή διεξήχθη στο νοσοκομείο Shahid Beheshti στο Kashan του Ιράν. 100 άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία εντάχθηκαν τυχαία σε Ομάδες Παρέμβασης και Εικονικού Φαρμάκου. Η παρέμβαση περιελάμβανε 30 λεπτά μάλαξης των ποδιών σε τρία αντανακλαστικά σημεία συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού πλέγματος, της υπόφυσης και της καρδιάς. Η Ομάδα Εικονικού Φαρμάκου έλαβε μόνο μάλαξη στα πόδια. Η καταγραφή του ερωτηματολογίου άγχους του Spielberger χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του άγχους που βιώνουν οι ασθενείς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τα τεστ Man-Witney και Wilcoxon και διενεργώντας τον έλεγχο χ2. Οι πολλαπλές βηματικές παλινδρομήσεις αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση των μεταβλητών που εμπλέκονται στη μείωση του άγχους.

Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος του άγχους μειώθηκε από 53,24 σε 45,24 στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, δηλαδή κατά σχεδόν 8 μονάδες (P = 0,0001). Από την άλλη πλευρά, στην Ομάδα Εικονικού Φαρμάκου το άγχος ελαττώθηκε κατά σχεδόν 6 μονάδες, το οποίο ήταν επίσης στατιστικά σημαντικό (P = 0,0001). Παρ’ όλα αυτά, η μείωση του άγχους ήταν υψηλότερη στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας (P = 0,014). Η πολλαπλή βηματική παλινδρόμηση έδειξε ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να εξηγήσει το 7,5% της μείωσης του άγχους, γεγονός που την κατέστησε σημαντικό μοντέλο παρατήρησης.

Συμπεράσματα: Η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το επίπεδο άγχους πριν από τη στεφανιογραφία. Επομένως, συνιστάται πριν από μία τέτοια εξέταση.

Λέξεις Κλειδιά: Άγχος, Στεφανιογραφία, Μάλαξη ποδιών

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).