Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση έπειτα από χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

The Effect of Foot Reflexology on Chemotherapy Induced Nausea, Vomiting and Fatigue among Breast Cancer Patient

Μελέτη

Authors

Mona Ali Eladham, Soheir Mostafa Eweda, Mervat Abdel Fatah Mohamed, Mohamed Farouk Ismail, Naglaa Fathalla Elsayed

Publication Identity

International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing Vol. 8, Issue 1, pp: (163-188), Month: January - April 2021,

PDF

DOI:

10.4040/jkan.2005.35.1.177

Abstract:

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση έπειτα από χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

 Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο εντοπισμός των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Μέθοδος: Η έρευνα ήταν μια οιονεί πειραματική μελέτη με χρήση μη ισοδύναμου ελέγχου και διεξήχθη από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2004. Τα άτομα που την αποτελούσαν ήταν 34 ασθενείς, εκ των οποίων οι 18 βρίσκονταν στην Ομάδα Παρέμβασης και οι 16 στην Ομάδα Ελέγχου. Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική δοκιμή και 2 εκ των υστέρων δοκιμές για τη μέτρηση της ναυτίας, του εμετού και της κόπωσης. Όσον αφορά την Ομάδα Παρέμβασης, έγινε ρεφλεξολογία από έναν ερευνητή και 4 βοηθούς ερευνητές, η οποία αποτελούνταν συνολικά από 4 φάσεις διάρκειας 40 λεπτών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA ,χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS WIN 10.0.

Αποτελέσματα: Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική μείωση στη ναυτία και στον έμετο στην Ομάδα Παρέμβασης σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για την κόπωση.

Συμπέρασμα: Η ρεφλεξολογία ήταν αποτελεσματική στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση έπειτα από χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε αυτή τη μελέτη. Επομένως, η ρεφλεξολογία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νοσηλευτική παρέμβαση στον τομέα της Νοσηλευτικής στη φροντίδα του καρκίνου για ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Ναυτία, Έμετος, Κούραση, Καρκίνος του μαστού, Χημειοθεραπεία

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).