Η Αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στους Φυσιολογικούς Δείκτες και το Άγχος σε Ασθενείς που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση

Effectiveness of Foot Reflexology on Physiological Variables and Anxiety among Hemodialysis Patients

Άρθρο

Authors

Kishore MF, Dr. Valli G, Dr. Hemachandar R, Dr. Nalini SJ, Dr. Renuka K, Dr. Jayanthi P

Publication Identity

International Journal of Innovative Science and Research Technology Volume 6, Issue 6, June-2021

PDF

Abstract:

Η Αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στους Φυσιολογικούς Δείκτες και το Άγχος σε Ασθενείς που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση

 

Ιστορικό: Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αυξάνεται σε ανησυχητικά επίπεδα παγκοσμίως. Η Αιμοκάθαρση είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη μέθοδος θεραπείας σε ασθενείς με Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου. Η Ρεφλεξολογία στοχεύει στη χαλάρωση, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την προώθηση της ευεξίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας στους Φυσιολογικούς Δείκτες και το Άγχος των ασθενών που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση.

Υλικά & Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε οιονεί πειραματικός σχεδιασμός μετά-δοκιμής για την Ομάδα Ελέγχου. 12 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Αιμοκάθαρση, επιλέχθηκαν από 4 Κέντρα Αιμοκάθαρσης. Στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας έγινε Ρεφλεξολογία για 2 εβδομάδες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: Αριθμητική Κλίμακα για την αξιολόγηση του Πόνου, Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης, Πιεσόμετρο για την Αρτηριακή Πίεση, Υπερηχογράφημα Doppler για τη ροή του αίματος και Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Άγχους του Zung.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς Αιμοκάθαρσης στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας είχαν μειωμένα επίπεδα Πόνου (t=3,523, p= 0,007), μειωμένη Κόπωση (t = 2,924, p= 0,023), Αρτηριακή Πίεση (t =3,149, p=0,013) εντός των φυσιολογικών ορίων και μειωμένα επίπεδα Άγχους (t = 3,086, p= 0,015). Η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Άγχους και των Φυσιολογικών Δεικτών μετά-δοκιμής έδειξε ότι υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ Πόνου και Άγχους με p<0,05, καθώς και Κόπωσης και Άγχους με p<0,05.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία είναι ασφαλής και αποτελεσματική και βοηθά στη μείωση των Φυσιολογικών Δεικτών και του Άγχους. Αυτή η μελέτη τονίζει την ανάγκη για υιοθέτηση μίας τέτοιας αποτελεσματικής θεραπείας, όπως η ρεφλεξολογία, στα νοσοκομεία.

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Φυσιολογικοί Δείκτες, Άγχος, Αιμοκάθαρση.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).