Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο, την Κόπωση και την Ποιότητα του Ύπνου μετά από Μεταμόσχευση Νεφρού: Μία Παράλληλη Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Effect of Foot Reflexology on Pain, Fatigue, and Quality of Sleep after Kidney Transplantation Surgery: A Parallel Randomized Controlled Trial

Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Samarehfekri A, Dehghan M, Arab M, Ebadzadeh MR

Publication Identity

Evid Based Complement Alternat Med. 2020 Aug 1;2020:5095071

PDF

DOI:

10.1155/2020/5095071

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο, την Κόπωση και την Ποιότητα του Ύπνου μετά από Μεταμόσχευση Νεφρού: Μία Παράλληλη Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Ιστορικό και Σκοπός:  Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε Μεταμόσχευση Νεφρού υποφέρουν από Μετεγχειρητικό Πόνο, Κόπωση και εμφανίζουν Διαταραχές στον Ύπνο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές παρεμβάσεις πέρα από τη Σύγχρονη Ιατρική για τη μείωση των συμπτωμάτων αυτών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο, την Κόπωση και την Ποιότητα του Ύπνου μετά από μία τέτοιου είδους Μεταμόσχευση.

Υλικά και Μέθοδοι: Η μελέτη ήταν μια Παράλληλη Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή. Σε αυτή συμμετείχαν ασθενείς που εισήχθησαν στο Τμήμα Μεταμοσχεύσεων. Συγκεκριμένα, 53 ασθενείς επιλέχθηκαν και στη συνέχεια κατανεμήθηκαν οι 26 από αυτούς στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας και οι 27 ασθενείς στην Ομάδα Ελέγχου, σύμφωνα με τη μέθοδο της Στρωματοποιημένης Τυχαιοποίησης. Τελικά, 25 συμμετέχοντες από την κάθε ομάδα ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Η Ομάδα Ρεφλεξολογίας έκανε ρεφλεξολογία για 30 λεπτά την ημέρα για 3 συνεχόμενες μέρες, τη δεύτερη μέρα μετά την επέμβαση. Αντιθέτως, στην Ομάδα Ελέγχου δεν εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία. Ο Πόνος, η Κόπωση και η Ποιότητα του Ύπνου μετρήθηκαν την πρώτη, δεύτερη (πριν από την παρέμβαση), τρίτη, τέταρτη και ενδέκατη ημέρα μετά την επέμβαση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) για τη μέτρηση του Πόνου και της Κόπωσης, ενώ για τη μέτρηση της Ποιότητας του Ύπνου αξιοποιήθηκε η Κλίμακα Ύπνου των Verran και Snyder-Halpern.

Αποτελέσματα: Σε κάθε ομάδα, 25 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Η Μέση Τιμή Πόνου στις Ομάδες Ρεφλεξολογίας και Ελέγχου μειώθηκε από 9,44 ± 0,96 και 9,36 ± 0,91 την ημέρα της επέμβασης σε 1,32 ± 0,94 και 4,32 ± 1,68 την ενδέκατη ημέρα μετά την επέμβαση, αντίστοιχα. Η Μέση Τιμή Κόπωσης, επίσης, μειώθηκε από 8,76 ± 1,27 και 8,6 ± 1,26 την ημέρα της επέμβασης σε 1,24 ± 1,2 και 3,92 ± 1,63 την ενδέκατη ημέρα μετά το χειρουργείο, αντίστοιχα. Όσο για τη Μέση Τιμή Ύπνου στις Ομάδες Ρεφλεξολογίας και Ελέγχου, αυξήθηκε από 33,38 ± 11,22 και 39,59 ± 12,8 την ημέρα της επέμβασης σε 69,43 ± 12,8 και 56,27 ± 8,03 την ενδέκατη ημέρα μετά την επέμβαση, αντίστοιχα. Ενώ οι τιμές του Πόνου, της Κόπωσης και της Ποιότητας του Ύπνου βελτιώθηκαν και στις δύο ομάδες, οι ασθενείς στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την Ομάδα Ελέγχου (P < 0,001). Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στη χρήση παρακεταμόλης την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και ενδέκατη ημέρα μετά την επέμβαση (P > 0,05).

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει τον Πόνο και την Κόπωση, αλλά και να βελτιώσει την Ποιότητα του Ύπνου των ασθενών μετά από Μεταμόσχευση Νεφρού.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).