Ρεφλεξολογία για Οξεία Ρινοκολπίτιδα (Ιγμορίτιδα) – Αποτελέσματα από μια Τυφλή Συγκριτική Δοκιμή Πρώιμης Φάσης

Reflexology for acute rhinosinusitis – Results from a blinded, early-phase comparative trial

Authors

Arne Johan Norheima, Vinjar Magne Fønnebø, John Petter Lindeland, Terje Varpe, Trine Stub, Catarina Bigset, Agnete Egilsdatter Kristoffersen

Publication Identity

EXPLORE

DOI:

10.1016/j.explore.2022.08.002

Abstract:

Ρεφλεξολογία για Οξεία Ρινοκολπίτιδα (Ιγμορίτιδα) – Αποτελέσματα από μια Τυφλή Συγκριτική Δοκιμή Πρώιμης Φάσης

Ιστορικό: Η Ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται ως Συμπληρωματική Θεραπεία από ασθενείς με Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Συστήματος. Η επίδρασή της, μάλιστα, ελέγχεται σε μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή Ευρείας Κλίμακας. Οι μικρές Δοκιμές Πρώιμης Φάσης δίνουν μια ένδειξη για το εάν χρειάζονται Κλινικές Δοκιμές Ευρείας Κλίμακας. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν ο σχεδιασμός της είναι εφικτός σε μια Μελέτη Ευρείας Κλίμακας για τη Ρεφλεξολογία ως Συμπληρωματική Θεραπεία σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα Οξείας Ρινοκολπίτιδας. Επιπλέον, εξετάζεται εάν υπάρχει επίδραση της Ρεφλεξολογίας στατιστικά, ώστε να δικαιολογεί τη χρήση Μελέτης Ευρείας Κλίμακας.

Μέθοδοι: 20 ασθενείς με συμπτώματα Οξείας Ρινοκολπίτιδας και διάρκεια ασθένειας 28 ημερών (ή λιγότερο) τυχαιοποιήθηκαν σε Ομάδα Ρεφλεξολογίας και σε Ομάδα συνήθους Ιατρικής Φροντίδας. Οι ασθενείς βαθμολόγησαν πόσο τους ενόχλησε καθένα από τα 16 συμπτώματα που σχετίζονται με το Ιγμόρειο τις τελευταίες ημέρες σε μια κλίμακα 0-5 (0=κανένα πρόβλημα και 5=σοβαρό πρόβλημα). Για να προσδιοριστεί στατιστικά εάν υπάρχει επίδραση της Ρεφλεξολογίας που να δικαιολογεί τη χρήση Μελέτης Ευρείας Κλίμακας, χρησιμοποιήθηκε το Τεστ Διαχωρισμού.

Αποτελέσματα: Η μεθοδολογία κρίθηκε εφικτή και επομένως μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια Ευρείας Κλίμακας Μελέτη. Η Μέση Τιμή Μείωσης των συμπτωμάτων από την έναρξη έως τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της μελέτης ήταν 0,95 στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας και 0,78 στην Ομάδα Ελέγχου. Από την έναρξη έως τη δέκατη ημέρα, η Μέση Τιμή Μείωσης των συμπτωμάτων ήταν 2,12 στην Ομάδα ρεφλεξολογίας και 1,63 στην Ομάδα ελέγχου. Στατιστικά σημαντική επίδραση της Ρεφλεξολογίας βρέθηκε από την έναρξη της μελέτης έως τη δέκατη ημέρα, αλλά όχι από την έναρξη έως τη δεύτερη ημέρα.

Συμπεράσματα: Η Ερευνητική Μεθοδολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια Ευρείας Κλίμακας Μελέτη για τη Ρεφλεξολογία σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα Οξείας Ρινοκολπίτιδας. Τα αποτελέσματα από το Τεστ Διαχωρισμού δικαιολογούν τη χρήση Ευρείας Κλίμακας Μελέτη για τη Ρεφλεξολογία, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην Ιγμορίτιδα δέκα ημέρες μετά τη θεραπεία.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).