Τα Φυσιολογικά και Βιοχημικά Αποτελέσματα που Σχετίζονται με μια Θεραπεία Ρεφλεξολογίας: Συστηματική Ανασκόπηση

The Physiological and Biochemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review

Συστηματική Ανασκόπηση

Authors

J. E. M. McCullough, S. D. Liddle, M. Sinclair, C. Close, C. M. Hughes

Publication Identity

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 502123, 16 pages, 2014

PDF

DOI:

10.1155/2014/502123

Abstract:

Τα Φυσιολογικά και Βιοχημικά Αποτελέσματα που Σχετίζονται με μια Θεραπεία Ρεφλεξολογίας: Συστηματική Ανασκόπηση

Ιστορικό: Η Ρεφλεξολογία είναι μία από τις κορυφαίες μορφές της Συμπληρωματικής  Ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται για την υγειονομική περίθαλψη από ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Ωστόσο, προσφέρεται από λίγους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, καθώς υπάρχουν ελάχιστα επιστημονικά στοιχεία που να εξηγούν πώς λειτουργεί ή να αναφέρουν τυχόν οφέλη για την υγεία που μπορεί να προσφέρει. Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να αξιολογήσει τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ρεφλεξολογίας  που έχουν διερευνήσει τις αλλαγές στα φυσιολογικά ή βιοχημικά αποτελέσματα των συμμετέχοντων.

Μέθοδος: Για την διεξαγωγή της ανασκόπησης, ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες από το Εγχειρίδιο  Cochrane. Οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων αναζητήθηκαν από την δημιουργία τους έως τον Δεκέμβριο του 2013: AMED, CAM Quest, CINAHL Plus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Medline Ovid, Proquest και Pubmed.  Δύο μέλη της επιτροπής αξιολόγησαν ανεξάρτητα την τα αποτελέσματα των μελετών χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες Βαθμολόγησης Συστάσεων, Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης.

Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν δεκαεπτά Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Δοκιμές Ρεφλεξολογίας που πληρούσαν όλα τα κριτήρια συμπερίληψης στην ανασκόπηση και αναλύθηκε το συνολικό αποτέλεσμα  34 συμμετέχοντων. Αν και από τις δεκαεπτά μελέτες στις δώδεκα  παρατηρήθηκαν αλλαγές στα αποτελέσματα της ομάδα της ρεφλεξολογίας ,μόνο στις τρεις που διερευνήθηκε η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός δείκτης και την αμυλάση του σάλιου κατέληξαν σε σημαντικές αλλαγές μεταξύ των ομάδων και προς όφελος της ρεφλεξολογίας. Η  ποιότητα των μελετών ήταν χαμηλή.

Λέξεις Κλειδιά: Συστηματική Ανασκόπηση, Ρεφλεξολογία, Φυσιολογικά και Βιοχημικά Αποτελέσματα.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).