Τα φυσιολογικά και βιοχημικά αποτελέσματα που συσχετίζονται με τη Ρεφλεξολογία: Μία συστηματική ανασκόπηση

The Physiological and Biochemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review

Συστηματική Ανασκόπηση

Authors

J. E. M. Mc Cullough,S. D. Liddle, M. Sinclair, C. Close, C. M. Hughes

Publication Identity

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

PDF

DOI:

10.1155/2014/502123

Abstract:

Τα φυσιολογικά και βιοχημικά αποτελέσματα που συσχετίζονται με τη Ρεφλεξολογία: Μία συστηματική ανασκόπηση

Ιστορικό: Η Ρεφλεξολογία είναι μια από τις κορυφαίες μορφές συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται για την υγειονομική περίθαλψη από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Ωστόσο, λίγοι είναι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, καθώς υπάρχουν ελάχιστα επιστημονικά στοιχεία που εξηγούν πώς λειτουργεί ή/και πώς ωφελεί την υγεία.

Σκοπός: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν να αξιολογήσει τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ρεφλεξολογίας (RCTs) που έχουν διερευνήσει αλλαγές στα φυσιολογικά ή βιοχημικά αποτελέσματα.

Μέθοδοι: Ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές  από τον οδηγό Cochrane για τη σωστή διεξαγωγή της ανασκόπησης. Έτσι, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων AMED, CAM Quest, CINAHL Plus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Medline Ovid, Proquest και Pubmed από τις αρχές του Δεκεμβρίου 2013. Ο κίνδυνος μεροληψίας αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από δύο μέλη της ομάδας αξιολόγησης και η συνολική ισχύς των αποδεικτικών στοιχείων εκτιμήθηκε, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς βαθμολόγησης Συστάσεων, Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Αποτίμησης.

Αποτελέσματα: 17 επιλέξιμες RCT πληρούσαν όλα τα κριτήρια ένταξης. Αναλύθηκαν συνολικά 34 αποτελέσματα μέτρησης. Αν και 12 μελέτες έδειξαν σημαντικές αλλαγές στην ομάδα της ρεφλεξολογίας, μόνο τρεις που διερεύνησαν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό δείκτη και την αμυλάση του σάλιου κατέληξαν σε σημαντικές αλλαγές μεταξύ της ομάδας προς όφελος της ρεφλεξολογίας. Η συνολική ποιότητα των μελετών ήταν χαμηλή.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).