Αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση κοιλίας

Evaluation of the Εffect of Reflexology Massage on Pain Severity After Abdominal Surgery

Μελέτη

Authors

Abolfazl Rahimi Zarchi, Mohammad Ali Hosseini, Hamid Reza Khankeh, Reza Salman Roghani

Publication Identity

Med Surg Nurs J. 2017 ; 5(3):e67993.

PDF

Abstract:

Αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση κοιλίας

Ιστορικό: Ο πόνος που προκαλείται από χειρουργική επέμβαση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ασθενών. Επομένως, η μείωσή του με τη χρήση μη επεμβατικών και απλών μεθόδων είναι μία από τις προτεραιότητες στην Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να αξιολογήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση κοιλίας.

Μέθοδοι: Αυτή η κλινική δοκιμή διεξήχθη σε 90 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση εντός της κοιλιακής χώρας στο νοσοκομείο Imam Khomeini στην Τεχεράνη του Ιράν το 2016. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν, χρησιμοποιώντας τη σκόπιμη δειγματοληψία και στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες των 30 ατόμων. Η 30-λεπτη συνεδρία ρεφλεξολογίας και το μασάζ εφαρμόστηκαν από τον ερευνητή στην πρώτη και δεύτερη ομάδα, αντίστοιχα, μετά τη μεταφορά των ασθενών στο θάλαμο και την ανάκτηση των αισθήσεών τους. Ο πόνος μετρήθηκε αμέσως, στα 10 λεπτά και στη συνέχεια στις 24 ώρες μετά το μασάζ (30 λεπτά μετά την προκαταρκτική δοκιμή), κάνοντας χρήση της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό SPSS με έκδοση 19, χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Διασποράς με έναν παράγοντα (one-way ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, καθώς και τον έλεγχο χ2.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και 24 ώρες μετά την παρέμβαση, η Ομάδα Ρεφλεξολογίας είχε το χαμηλότερο μέσο όρο ως προς την ένταση του πόνου (1,9±1,6), σε σύγκριση με την Ομάδα Μασάζ (3,3±1,64) και την Ομάδα Ελέγχου (3,8±02 ) (Ρ<0,001). Η μείωση του μέσου όρου του πόνου ήταν σημαντική μεταξύ των ομάδων μόνο στα 10 λεπτά και στις 24 ώρες μετά την παρέμβαση (P<0,001).

Συμπέρασμα: Όπως έδειξαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ρεφλεξολογία θα μπορούσε να ανακουφίσει τον πόνο στους ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση κοιλίας. Δεδομένης της απλής και μη επεμβατικής φύσης αυτής της μεθόδου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου σε ασθενείς μαζί με άλλα μέτρα υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Ένταση πόνου, Χειρουργική κοιλίας.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).