Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Authors

Ελληνική Δημοκρατία

Publication Identity

ΝΟΜΟΣ 3418/2005 - ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

PDF

ΝΟΜΟΣ 3418/2005 – ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄    ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄    ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄    ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄    ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄   ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ