Παγκόσμια Έκθεση για την Πρόληψη Τραυματισμών των Παιδιών

World Report on Child Injury Prevention

Έκθεση

Authors

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Publication Identity

World report on child injury prevention/ edited by Margie Peden … [et al]. ISBN 978 92 4 156357 4 (NLM classifi cation: WA 250)

PDF

Στο νοσοκομειακό συγκρότημα του Ερυθρού Σταυρού του Κέηπ Τάουν, πάνω από 96% των παιδιών που γίνονται δεκτά προέρχονται από μειονεκτικές κοινότητες. Μια μελέτη σε αυτό το νοσοκομείο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 διαπίστωσε ότι έως και το 70% των σοβαρά καμένων παιδιών είτε επιχείρησε να αυτοκτονήσει είτε αυτοκτόνησε.

Το 2002, οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου δημιούργησαν ένα πιλοτικό σχέδιο αποκατάστασης για τα παιδιά που είχαν καεί και τις οικογένειές τους. Η πρώτη φάση της αποκατάστασης αρχίζει το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια της φάσης εισαγωγής. Σε αυτό το στάδιο ξεκινούν η φυσιοθεραπεία, η επαγγελματική θεραπεία και η αντιμετώπιση του πόνου. Συμμετέχει επίσης ένας κοινοτικός υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης και για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των παραμορφωμένων παιδιών κατά την τελική φάση της αποκατάστασης.

Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού είναι μοναδικό στη συμπερίληψη θεραπειών αφής – όπως η ρεφλεξολογία και η αρωματοθεραπεία – στη διαχείριση των εγκαυματιών, καθώς και πιο παραδοσιακές θεραπείες όπως η μουσική και η θεραπεία τέχνης. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιχειρεί έτσι να αντιμετωπίσει το στρες και το άγχος, καθώς και τη γενική συναισθηματική ευημερία του παιδιού. Η δεύτερη φάση αφορά περίθαλψη εκτός νοσοκομείου και συνεχίζεται αυτό που ξεκίνησε στην πρώτη φάση. Οι προηγούμενες θεραπείες παρέχονται και πάλι, μαζί με πράγματα όπως η παιδική γιόγκα και το δημιουργικό παιχνίδι. Η χρήση του αφρικανικού τυμπάνου (jembe) έχει βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στη μουσικοθεραπεία.

At Cape Town’s Red Cross Hospital burns unit, up to 96% of children admitted are from disadvantaged communities. A study at this hospital in the late 1970s found that up to 70% of severely burned children either attempted or actually committed suicide.

In 2002, health professionals at the hospital set up a three-tiered pilot rehabilitation project for burned children and their families. The first phase of rehabilitation starts as soon as possible during the admission stage. At this point individual physiotherapy, occupational therapy and the management of pain is arranged. A community worker will also become involved, responsible for parental support during this fi rst phase and for long-term follow-up of disfi gured children during the fi nal phase of rehabilitation.

The Red Cross Hospital is unique in including touch therapies – such as reflexology and aromatherapy – in the management of burns, along with more traditional treatments such as music and art therapy. This holistic approach thus attempts to deal with stress and anxiety, as well as with the general emotional well-being of the child. The second phase is on an out-patient basis and continues what was started in the fi rst phase. The previous therapies are again off ered, along with such things as children’s yoga and creative play. The use of the African drum (jembe) has been found to be particularly successful in music therapy.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).