Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Authors

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Publication Identity

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

PDF

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζόμενων στο πεδίο

Το εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε για να προσφέρει καθοδήγηση σε αρωγούς στην παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (Α΄ ΒΨΥ) σε άτομα που έχουν βιώσει μια σοβαρή κρίση.
Οι Α΄ ΒΨΥ περιλαμβάνουν ανθρώπινη, υποστηρικτική βοήθεια και βοήθεια σε πρακτικό επίπεδο σε άτομα που βιώνουν έντονη δυσφορία με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την κουλτούρα και τις ικανότητές τους.
Οι Α ΄ ΒΨΥ είναι μία προσέγγιση, την οποία μπορούν να μάθουν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι μη επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν άτομα που βιώνουν τον αντίκτυπο πολύ δυσάρεστων καταστάσεων. Οι Α΄ ΒΨΥ απευθύνονται επίσης σε προσωπικό ή εθελοντές από οργανώσεις που παρέχουν αρωγή μετά από κρίσεις, όπως επαγγελματίες υγείας, δάσκαλοι, μέλη της κοινότητας, τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και άλλοι.
Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο ή γνώσεις ψυχικής υγείας, για να μπορέσει κάποιος να παρέχει Α΄ ΒΨΥ. Οι αρωγοί που παρέχουν διάφορα είδη συνδρομής και φροντίδας σε μια κρίσιμη κατάσταση, μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμες τις Α ΄ ΒΨΥ στο πλαίσιο της συνήθους εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες ιδανικά θα:
• Έχουν τον χρόνο και την προθυμία να βοηθήσουν σε καταστάσεις κρίσης
• Είναι δεκτικοί και διαθέσιμοι να βοηθήσουν άτομα σε δυσφορία
• Συνδέονται με έναν αναγνωρισμένο οργανισμό ή ομάδα, που μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλη ανάγκη (για την ασφάλειά τους και το συντονισμό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης).
Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε τι δεν είναι οι Α΄ ΒΨΥ:
• Δεν είναι κάτι που μόνο οι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν
• Δεν πρόκειται για συμβουλευτική από επαγγελματίες.
• Δεν πρόκειται για “ψυχολογική αποφόρτιση” , καθώς η παροχή Α΄ ΒΨΥ δεν συνεπάγεται απαραιτήτως μια λεπτομερή συζήτηση του ψυχοπιεστικού περιστατικού.
• Δεν ζητάμε από τα άτομα να αναλύσουν τι συνέβη, ή να τοποθετήσουν τον χρόνο και τα γεγονότα σε σειρά.
• Παρά το γεγονός ότι η παροχή Α΄ ΒΨΥ περιλαμβάνει και τη διαθεσιμότητά μας να ακούμε τις ιστορίες των ατόμων, δεν πιέζουμε κανέναν να μας εκφράσει τα συναισθήματα ή τις αντιδράσεις του σε ένα γεγονός.  
Πρόσθετο υλικό: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή