ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Πρόταση)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Πρόταση)

Στα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις της λειτουργικής και δομικής οργάνωσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Γίνεται λεπτομερής αναφορά:
• στις ιδιότητες της λειτουργίας των σπλαγχνικών γαγγλίων και των νευρικών ινών του Α.Ν.Σ.
• στα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών κυκλωμάτων
• στους μηχανισμούς μεταφοράς της πληροφορίας και τα κέντρα ρύθμισης στο Α.Ν.Σ.
• στη λειτουργική αυτονομία των κοίλων εσωτερικών οργάνων που οφείλεται στο τρίτο τμήμα του Α.Ν.Σ. – το μετασυμπαθητικό τμήμα ή το ενδογενές νευρικό σύστημα
• στην τονική δραστηριότητα του Α.Ν.Σ., από την οποία εξαρτάται η λειτουργική κατάσταση των αγγειακών τοιχωμάτων, του καρδιακού μυός και γενικά των εσωτερικών οργάνων.
Το βιβλίο «Φυσιολογία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος» απευθύνεται στους φοιτητές των ιατρικών σχολών, των τμημάτων Βιολογίας, Φυσικής αγωγής και αθλητισμού, καθώς και στους απόφοιτους αυτών των σχολών.

Categories: